Strandtomten är ca 7 500 m² stor och utgör en detaljplanerad strandtomt avsedd för radhus eller egnahemshus. 

Tomten utgör halv udde med ca 100 meter strand i vacker österläge mot Ivarskärsfjärden. 

Till sin karaktär är fastigheten ljus och öppen med vistelsevänliga klippor vid stranden. Den öppna omgivningen erbjuder många soltimmar från alla väderstreck. 

Längs den norra delen av tomten finns anlagd kanal intill skyddat båtplatsläge tjänande planeområdets byggnader. På tomten finns också äldre strandbastu i nöjaktigt skick.

Enligt detaljplanen är exploateringstalet 0,05 vilket innebär att tomtens byggnadsrätt uppgår till 375 m². Bostadsbyggnad får uppföras i maximalt 1 ½ plan. Härutöver får vid båtplatsbassängen uppföras båthus om maximalt 50 m² och vid stranden bastubyggnad om maximalt 25 m².

Tomten är idag relativt låglänt och fyllningsarbeten krävs för att uppnå bygglovskraven för minimihöjd över normalt vattenstånd (2 meter). Vissa fyllningsmassor finns redan på tomten. 

El finns vid Skarpnåtövägen (ca 400 meter från tomten) och kommunalt vatten i närområdet ca 100-150 meter nordväst om tomtområdet.

Anslutningsavgifterna uppgår till ca 1 760 euro för vatten och för el ca 3 300 euro. Nygrusad väg leder fram till tomten.

Tomten utgör den norra delen av udden, var den södra utgör samfällt markområde. 

Tomten är belägen ca 25 km från Mariehamn, ca 9 km från lanthandel och ca 9 km från skolområde med daghem, låg– och mellanstadieskola. 

Obs! Köp av området kräver åländsk hembygdsrätt alternativt att köparen varit stadigvarande bosatt på Åland de senaste fem åren. 

Fakta

Allmänt

KommunHammarlandAdressGösvägenFastighetsbeteckningOutbrutet område från Gäddviken RNr. 4:9 i Bredbolstad, Hammarland (76-404-4-9)TomtarealCa 7 500 m²GravationerÖverlåts fritt från gravationer.PlanesituationDetaljplanerad tomt för egnahems– eller radhusSamfällda områdenFinns inteVisningEnligt överenskommelseKostnaderKöpare svarar för kostnader för köpebrev (250 euro), det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (120 euro), lagfartens utverkande, lantmäteriförrättningskostnader för områdets utbrytning samt för överlåtelseskatt om 4 % av köpesumman. 
Köpare som är mellan 18-40 år och köper sitt första boende (minst hälften) är befriade från erläggande av överlåtelseskatt. Överlåtelseskatten erläggs vid köpet och söks tillbaka vid inflyttning.
TillträdeOmgående efter köpslut.

Byggnadsfakta

VA-systemKommunalt vatten finns i närområdet.Byggnadsrätt/utnyttjad375 m² i maximalt 1½ plan.
Utgångspris:
90 000 €
Bilagor