Haraldsby industriområde 

Försäljningen innefattar sex stycken obebyggda industritomter i Haraldsby industriområde i Saltvik med rejäl tillfart och god exponering mot landsvägen. Området är sedan en tid tillbaka delvis exploaterat som etablerad företagsby och samtliga kvarvarande tomter är förberedda med väganslutning och kommunalt avlopp till tomtgräns.

En av tomterna får enligt fastställd detaljplan bebyggas med industri-, hantverks– och lagerbyggnad där upp till 20 % av den bebyggda våningsytan får användas för försäljning. De övriga fem tomterna får bebyggas med industri-, affärs– och lagerbyggnader.

Totalt erbjuds ett generöst exploateringstal om 0,3 (30 % av tomtens totala areal) per tomt.

Priset beräknas till 3 €/m2 och fastställs efter slutlig areal efter genomförd lantmäteriförrättning. 

I och med tomtförvärv förbinder sig köpare att inom tre år från och med köpebrevets undertecknande färdigställa byggnad som inom tidsramen bör vara godkänd av byggnadstillsynsmyndigheten för ibruktagande. Byggnationen skall påbörjas inom två år och ansökan om bygglov skall lämnas in inom ett år från och med köpebrevets undertecknande. Underlåter köpare att uppfylla ovan nämnda tidsfrister är köparen skyldig att betala ett avtalsvite om 50 % av köpeskillingens belopp. Vitesbeloppet betalas därefter för varje därpå följande tolvmånadersperiod tills skyldigheten uppfyllts.

Försäljningsregler, visning av området samt övrig information tillhandahålls av mäklaren.

 

Fakta

Allmänt

KommunSaltvikAdressIndustrivägen FastighetsbeteckningOutbrutna områden från fastigheten Österåker 3:150 i Haraldsby, Saltvik (736-410-3-150). Fastigheten 736-410-3-166 är färdigt bildad. TomtarealCa 2772—2 914 m²GravationerÖverlåts fri från gravationerPlanesituationDetaljplanerat industriområde Samfällda områdenIngen andelVisningEnligt överenskommelseKostnaderKöpare svarar för kostnader för köpebrev (300 €), det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (128 €), lagfartens utverkande, lantmäteriförrättningskostnader för tomternas utbrytande samt för överlåtelseskatt om 3 % av köpesumman.TillträdeOmgående efter köpslut

Byggnadsfakta

Byggnadsrätt/utnyttjad0,3 (30 % av fastighetsarealen)
Begärt pris:
8 316-10 944 €
Bilagor