BESKRIVNING 

En typisk åländsk skärgårdsmiljö på natursköna Hamnö erbjuder släta berg, platta gräsytor, vindskyddande skogsdungar och hav. 

Här finns möjlighet att förvärva en avkopplande fritidsfastighet med fritidsbostad uppfört 2007 som en stockstuga med plintgrund och filttak (plåttak ovan inbyggd veranda). 

Bostadsytan i byggnaden uppgår till 18,5 m2, vilket avser den nedre våningen exklusive inbyggd veranda. Den totala byggnadsytan är ca 27 m2.

I den första våningen finns storstuga, sovalkov samt en liten kokvrå med gasspis och –kyl. I den övre våningen finns sovloft. 

Den inbyggda verandan erbjuder stora vistelseytor med fönsterpartier mot vattnet. 

Fritidsbostaden uppges enligt fastighetsägare ha vissa renoveringsbehov. Bland annat saknar den ena ytterväggen dymlingar, jängstängerna i husknutarna är av på vissa ställen, gaskylen är ur funktion och taket läcker ställvis. 

EXTERIÖR 

Tomten har sin strandlinje vänd mot sydost där strandlinjen främst består av släta berg och sten-/sandstränder. Vid stranden finns en brygga i trä. Botten utgörs till delar av sandbotten. 

Runtom stugan finns gräsmatta och längre upp på land  finns glest skogsbestånd/bergbunden mark. 

På tomten finns en fristående bod som inte blivit helt färdigställd 

Ett samfällt landområde angränsar fastigheten. 

LÄGE 

Hamnö är belägen i Vårdös norra ytterskärgård omgiven av vackra skärgårdsholmar som trots sitt på kartan öppna läge ger vindskydd från de flesta väderstreck. 

Från Hamnö är avståndet till exempelvis Hamnsundet och Silverskär endast ca 10-11 kilometer. 

FÖRSÄLJNING

Köpare anses medvetna om att detta köp för fastigheten Hägnan RNo 14:9 utgör konkursrealisation. Konkursboet är inte förtrogen med överlåtelseobjektet, dess egenskaper, omfattning, funktioner eller dess närmare skick. Konkursboet har ej heller detaljerad vetskap om planläggningen, som påverkar fastigheten eller dess grannfastigheter.  Fastigheten överlåts i sitt nuvarande befintliga skick. 

Med stöd av stadgandet i jordabalkens (540/1995) 2 kap. 9 § 2 moment, svarar konkursboet endast för sin rätt att sälja och överlåta överlåtelseobjektet, men inte för överlåtelseobjektets skick, funktionalitet, omfattning eller dess övriga egenskaper till någon del. Köpare har inte rätt att åberopa fel i överlåtelseobjektet eller kräva skadestånd, gottgörelse, prisavdrag, annan ersättning, hävning av köp eller annan påföljd på basis av stadgandena i 2 kap. jordabalken eller på någon som helst annan grund. 

Köpare har särskild plikt att förhandsgranska överlåtelseobjektet innan köpslut. Köpare intygar och försäkrar vid köpslutet att de beretts tillfälle att noggrant granska och besiktiga överlåtelseobjektet före köpet och att köpare har undersökt det samt konstaterat byggnaders och tomtens standard, skick och funktioner i önskad utsträckning och godkänner överlåtelseobjektet i sådant skick det har vid tidpunkten för köpet. 

Försäljningen sker fri från gravationer. Köpare svarar för kostnader för köpebrevets upprättande, det offentliga köpvittnets arvode, eventuellt jordförvärvstillstånd, ansökan om lagfart och erläggande av överlåtelseskatt vilken utgår med 3 % av köpesumman och vilken skall erläggas i samband med att lagfart söks senast sex (6) månader från köpebrevets undertecknande.

Försäljningen omfattar fastigheten jämte på fastigheten uppförda byggnader, anslutningar och fasta anordningar. Om lösöre avtalas separat. 

Säljaren förbehåller sig fritt rätt att besluta om att anta eller förkasta lämnade anbud samt även att förrätta auktion mellan anbudsgivare. 

Försäljningen av Fastigheten Hägnan RNo 14:9 skall slutligt godkännas av konkursboets boförvaltning eller borgenärssammanträde.

 

Fakta

Allmänt

KommunVårdöAdressHamnöFastighetsbeteckningHägnan 14:9 i Simskäla, Vårdö (941-411-14-9)VåningsytaCa 18,5m²Tomtareal1,568 hektar GravationerÖverlåts fri från gravationerSamfällda områdenAndelar i samfällt vattenområdeVisningEnligt överenskommelseKostnaderKöpare svarar för kostnaderna; köpebrev (300 euro), det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (128 euro), lagfartskostnader och överlåtelseskatt (3 % av köpesumman). TillträdeEnligt överenskommelse

Byggnadsfakta

ByggnadsårCa 2007ByggnadsmaterialStockGrundPlintgrundFasad-/takmaterialStockpanel/filttak
Utgångspris:
60 000 €
Bilagor