• Disponentintyg

Ett intyg som utfärdas av bostadsbolagets disponent eller styrelse och innehåller information dels om lägenheten såsom aktienummer, ägare, yta, bolagsvederlag och andel av bolagslån samt information om bostadsbolaget som till exempel antal byggnader och lägenheter, byggnadsår, bostadsbolagets lån, utförda och kommande renoveringar etc.

 • Dolda fel

Dolda fel är fel som vare sig köpare, säljare eller besiktningsman kunnat påträffa vid en noggrann undersökning och som säljaren ansvarar för enligt konsumentlagstiftning. Konsumentskyddet är fem år för fast egendom och två år för aktielägenhet. Vid en tvist ser man alltid till vad som köparen kunnat förvänta sig av objektet med tanke på ålder, standard och skick. Det går inte att hävda ett fel på ett gammalt hus som man som köpare borde ha förväntats känna till, som t.ex. ett avloppsrör som plötsligt går sönder eller ett yttertak börjar läcka, i de fall deras livstid ansetts gått ut. Det är när objektet man köpt avviker från vad man som köpare kunnat förvänta sig av objektet med tanke på ålder, skick och standard trots att en noggrann granskning utförts, som ett fel i fastigheten har inträffat. Läs mer om detta på konsumentverkets hemsidor som ni hittar under våra länkar.

 • Energideklaration

Energideklarationen talar om hur mycket energi en byggnad använder. När någon ska köpa eller hyra bostad har den enligt lag rätt att få se energideklarationen innan den bestämmer sig. Det är ägaren som ansvarar för att deklarationen görs och att spekulanten får se den före köpet. Upprättande av deklaration gäller för de flesta byggnader.

 • Gravationsbevis

Visar eventuella gravationer som belastar fastigheten såsom pantbrev, nyttjanderätter etc.

 • Hembudsklausul

Hembud innebär att tidigare aktieägare eller/och styrelsemedlem i bostadsbolag under en viss tid har förköpsrätt till aktier i bolaget som sålts till utomstående. Den normala tiden inom vilken tidigare ägare och styrelse skall meddela sitt intresse är 30 dagar och priset är det samma. Om tidigare i bolaget aktieägare eller övrig till hembud berättigad person köper aktier på den öppna marknaden bjuds aktierna inte ut till hembud.

 • Jordförvärvstillstånd

Jordförvärvstillstånd eller dispens att äga fast egendom på Åland är för köpare som saknar åländsk hembygdsrätt. Även bolag bör ansöka om jordförvärvstillstånd för fast egendom som bolaget förvärvar på Åland. Kriterierna och reglerna hittas i den Åländska lagstiftning som ni hittar här och här.

 • Konditionsgranskning

Det finns ingen lag som kräver att säljare eller mäklare skall utföra någon slags konditionsgranskning. Det utförs dock som praxis på Åland en granskning för att minska risken för köpare och säljare att fel skall komma fram efter det att överlåtelsen ägt rum. Besiktningsprotokollet skall inte ses som en garanti för husets skick utan köpare har fortfarande en omfattande undersökningsplikt. Att begagnade hus har skavanker är mer regel än undantag, detta behöver inte betyda att det är ett dåligt hus.

 • Lagfartsbevis

Ett lagfartsbevis visar vem som äger fastigheten.

 • Legorätt

Ett avtal om rätten att hyra/arrendera en tomt/markområde av dess ägare. Det vanligaste exemplet är i Mariehamn där staden äger marken bostadshuset står på och som man då betalar en årlig hyra för.

 • Offentligt köpvittne

En person som är förordnad av Lantmäteriverket att bevittna köp av fast egendom. Köpvittnet intygar att samtliga partner har varit samtidigt närvarande och att köpebrevet uppfyller de krav som nämns i lagen. Köpvittnet anmäler sedan överlåtelsen till köpeskillingsregistret. Det offentliga köpvittnesarvodet är lagstadgat.

 • Outbrutet område

Ett outbrutet område är ett markområde som skall styckas ut från en befintlig fastighet. Vid efterföljande lantmäteriförrättning bildas området till en självständig fastighet.

 • Pantbrev/Inteckning

Ett pantbrev är ett dokument som används som säkerhet för lån, till exempel bostadslån. Det är utfärdat på ett visst belopp och innehavaren av pantbrevet är den som har säkerheten. Pantbrevet utfärdas som bevis för att en inteckning av en fastighet har gjorts hos Lantmäteriverket och syns då i fastighetens gravationsbevis. Beloppet på ett pantbrev visar inte ett lånesaldo.

 • Registerkarta

Karta över fastigheten med utmärkta rålinjer och råstensnummer.

 • Servitut

Är en registrad nyttjanderätt som antingen belastar eller berättigar fastigheten, det kan vara tal om en vägrätt, båtplats, gångstig, ledningsservitut etc. Ett stiftat servitut registreras hos lantmäteriverket och knyts till fastigheten och inte till ägaren, dvs. dessa servitut medföljer vid överlåtelser.

 • Stängningsdatum

När ett försäljningsobjekts utgångspris har blivit accepterat läggs ett stängningsdatum vilket innebär att vi håller visningar och tar emot accepter av utgångspriset endast fram till och med det datumet och klockslaget. Därefter kallas de som accepterat priset till en budgivning på vårt kontor. Stängningsdatumet sätts oftast till ca en vecka efter det att prisets accepterats första gången. Vid objekt som varit till salu en längre tid kan stängningen ske snabbare och ibland omgående när accepterat bud lagts. Det är viktigt att man som spekulant klart och tydligt anger sitt verkliga intresse åt oss så att vi vet vem som är intresserade när en affär är nära förestående.

 • Utgångspris

Utgångspris är den vanligaste typen av prissättning på den åländska marknaden. Det innebär enkelt att säljaren har accepterat att sälja för det utsatta priset, men i fall att fler spekulanter accepterar utgångspriset sker en budgivning mellan de spekulanter som accepterat priset.