Turistanläggning vid Möckelöbrinken 11 i Mariehamn

Mariepark Ab bjuder nu ut sin restaurang– och eventbyggnad Mariepark med sin ca 14 362 m2 stora omkringliggande tomt och stora utvecklingsmöjligheter i form av stugby och semestercentrum.

 

BESKRIVNING

Turistanläggningen Mariepark ligger precis intill färjeterminalerna i Västra hamnen med en trivsam utsikt över hamnanläggningen och den tidvis intensiva båttrafiken från både stora passagerarfärjor och besökande fritidsbåtar.

Läget erbjuder dessutom direkt närhet till trevliga promenadstråk längs vattnet och inloppet till hamnen, och till Mariehamns absoluta centrum är det en promenad på endast ca 1,3 km.

Vidare ges nu också goda möjligheter att vidareutveckla turistverksamheten med logi i form av stugenheter vilka samtliga kan ta del av områdets potentiella serviceutbud, bistro,, poolområde och förströelse som samtliga kan uppföras på området.

Vidare detaljer om utvecklingsmöjligheterna presenteras senare i prospektet och tillhandahålls av mäklaren.

 

RESTAURANG– OCH EVENTBYGGNAD

Precis intill västra hamnen med ett västerläge mot Mariehamns hamn finns restaurang- och eventbyggnaden känd som Mariepark. Tomten om ca 14 362 m2 är en del av lägenhet 2:2 i Främmanberg, Mariehamn.

Byggnaden är ca 1 000 m2 stor och har en ingång mot Havsgatan i väster från vilken man når entré med gästgarderob samt rymliga dam-, herr- och handikapptoaletter. I markplanet finns även ett stort förrådsutrymme (där det tidigare funnits planer på bastu/omklädningsrum), teknikrum, skyddsrum, personalytor med bland annat omklädningsrum och matsal samt grovkök med varuintag och praktiskt placerad varuhiss.

Från separat ingång nås även ett ca 80 m2 stort kallförråd.

I det övre våningsplanet finns en rymlig restaurangdel samt en något mindre bistro. I bägge serveringsutrymmena finns bardisk i fullgod storlek.

Restaurangdelen har skyddsglas mot väster och i anslutning till bistron finns uteservering men vacker utsikt över båtarnas inlopp till Mariehamn samt hamnanläggningen.

Restaurangen och bistron separeras av ett atrium med glastak och generös takhöjd. Innerväggarna är utformade i stora glaspartier och dessa är flyttbara. I anslutning finns härtill receptions- och kontorsutrymme.

Intill bistron finns ett fullskaligt restaurangkök med gott om disk- och avställningsytor. Stora delar av köket förnyades 2009.

Byggnaden värms upp genom fjärrvärme och har en 450 A elanslutning. Utöver detta finns det även till scenen en 160 A anslutning och runt hela tomten finns en 120 A anslutning.

Tomten är förhållandevis flack med ett svagt sluttande västerläge. På tomten finns uppfört en scen som nuvarande ägare

Byggnaden har en total byggrätt om 1 200 m2.

 

STUGBY

Enligt en under 2017 antagen stadsplan är resterande område planerat för stugby och semestercentrum.

Enligt stadsplanen får följande uppföras på området:

BC – Kvartersområde för stugby och semestercentrum. Byggande regleras under resp. områdesbeteckning 1-2. Sprängning är inte tillåtet förutom under servicevägar (sr, br). Större tallar skall bevaras. Gångar och servicevägar samt parkeringsplats inom området beläggs med grus. Nya ledningar placeras under befintliga och nya gångar eller servicevägar. Färgsättningsplan över anläggningen, byggnader och konstruktioner skall bifogas till bygglovsansökan.

 

BC-1 – Del av semestercentrum. Inom området får byggas en servicebyggnad för hotellstugor med café eller restaurang och ett poolområde. Poolområdet utformas med högt ställda krav på kvalitet och material. Sprängning är tillåten.

Inom BC-1-området finns en byggrätt om max 500 m2.

 

BC-2 – Del av stugby. Sprängning och utfyllnad av tomtmark är inte tillåtet. På området får placeras fristående byggnader om högst 36 m² v.y. Byggnaderna skall tillsammans skapa en enhetlig karaktär genom utformning, material, proportioner och färgsättning i enlighet med utformningsplanen. Byggnad max. 36 m² v.y. byggs på plintar och utformas med huvudsakligen stående fönster, stående träpanel och sadeltak med svart takfilt. Taket ges en 24° lutning och 20 cm - 30 cm bred öppen takfot. Terrass byggs på plintar och är öppen. Nödvändiga räcken utformas som genomsiktliga. Befintliga martallar bevaras.

Inom BC-2-området finns en byggrätt om max 1 200 m2.

 

P - Parkeringsplats. Beläggs med grus.

 

ARRENDE

Arrenderätten till tomten är i kraft fram till och med 10.12.2052 och kan därefter omförhandlas till en eventuell förlängning med arrendegivaren Mariehamns stad. Arrendetagaren betalar ett årsarrende om 27 280 € till arrendegivare, med undantag av de första 2 åren då arrendeavgiften är 8 266 €. Arrendeavgiften är bunden till konsumentprisindex och justeras årligen i förhållande till förändringar i index.

 

PRISUPPGIFTER

För närmare upplysningar och överenskommelse om visningar och presentation av anläggningen kan Mäklarhuset Åland Ab/Roger Karlsson eller Markus Malmberg kontaktas.

 

Fakta

Kommun: Mariehamn
Fastighetsbeteckning: Tomt 4 i kvarter 15 i stadsdelen Främmanberg, Mariehamn (478-1-15-4)
Legoavgift: 8 266 € de första 2 åren, sedan 27 280 €/år
Planesituation: Detaljplanerat område för stugby, semestercentrum och kvartersområde
Tomtareal: Arrendetomt om 14 362 m²
Värmesystem: Fjärrvärme
Tillträde: Enligt överenskommelse
Visning: Enligt överenskommelse med mäklaren
Kostnader: Köpare svarar för kostnader för köpebrev (250 €), legorättens inskrivning samt för erläggande av överlåtelseskatt om 4 % av köpesumman.
Utgångspris: Diskuteras med mäklaren.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!