Tomter i Bengtsböle, Lemland

Två tomtområden om vardera generösa två hektar, bekvämt belägna vid Lemlandsvägen nära centrala Söderby.

Tomterna är belägna på norra sidan om Lemlandsvägen strax norr om Bengtsböle fotbollsplaner.

Tomterna är vardera ca två hektar stora (20 000 m²). Området utgörs i huvudsak av gammal, dikad ängsmark som under modern tid använts som betesmark. Området är bevuxet med björkskog med inslag av gran. Delar av den östra tomten utgör barrträdsbunden skogsmark.  De norra delarna av tomterna erbjuder ett ljust och öppet västerläge på gott avstånd från landsvägen.

Genom det västra området leder utfallsdike vilket ej får täppas och det östra belastas av fornminne. 

Innan byggnadslov söks bör köparen kontakta Kulturbyrån för att säkerställa att fornlämning ej rubbas. 

Väganslutning till tomterna bör ske enligt sträckning som visas i prospektet bilagd karta via befintlig infart från Lemlandsvägen och det västra området erhåller vägrätt över det östra enligt samma sträckning.
Önskar köpare ansluta väg enligt annan sträckning ombesörjer köparen själv ansökan om väganslutning på egen risk och bekostnad.

Kommunalt vatten leder över moderfastighetens västra del, köpare uppmärksammas på reglerna för miljömässigt godkända enskilda avloppssystem. Kommunalt avlopp finns inte i närheten på norra sidan om Lemlandsvägen.

Kostnaden för elanslutning uppgår till mellan ca 4 000—12 000 euro beroende på tomt och på vald tomt önskad byggnadsplatsplacering. 
Det västra tomtområdet erhåller möjlighet till den billigare anslutningskostnaden på grund av närmare avstånd till transformator. Köpare hänvisas till Ålands Elandelslag för närmare prisangivelse för önskad byggplats.

Tomterna är planerade på delgeneralplanerat område avsett för glesbebyggelse och kan således inte styckas i mindre enheter med separata byggnadsrätter.
Exploateringstalet/byggnadsrätten för tomterna är 15% av arealen.

 

UTGÅNGSPRISER:

För den västra tomten (markerad A): 33 000 € För den östra tomten (markerad B): 28 000 €

Fakta

Kommun: Lemland
Fastighetsbeteckning: Två outbrutna områden från Norrängen Rnr. 1:9 i Bengtsböle by, Lemlands kommun. (417-401-1-9).
Planesituation: Generalplanerat område avsett som glesbebyggelseområde
Tomtareal: Ca 2 hektar vardera (20 000 m²)
Byggnadsrätt/utnyttjad: 15 % av tomtens areal.
Samfällda områden: Finns inte.
Gravationer: Överlåts fritt från gravationer.
Tillträde: Omgående efter köpslut.
Visning: Enligt överenskommelse.
Kostnader: Köpare svarar för kostnader för köpebrev (250 euro), offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (120 euro), lagfartens utverkande och för överlåtelseskatt 4% av köpesumman samt lantmäterikostnader för tomternas utbrytning.
Utgångspris: För den västra tomten (markerad A): 33 000 € För den östra tomten (markerad B): 28 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!