Skogs- och åkerområden i Lemland

Stängningsdatum: 2017-06-02

Två skogsskiften samt ett åker-och betesskifte belägna i Flaka,
Lemland säljes mot anbud.

 

BESKRIVNING

Till försäljning mot anbud utbjuds skogs- och åkerskiften i Flaka, Lemland enligt följande:

 

Skifte 1. Skogsskifte från Smedens lägenhet RNo 8:35.

Skiftet är ca 8,34 ha stort och består i sin helhet av skogsbunden mark med bestånd i olika ålderstrukturer. Längst i öster finns en kalhuggen yta. Området gränsar till och korsas skogsbilväg i dess sydvästra del.

Köpare svarar för lantmäterikostnader.

 

Skifte II. Skogsskifte bestående av del av Lemqvist lägenhet RNo 8:57 och dels
Vestergärdan lägenhet RNo 8:31 i sin helhet.

Skiftet börjar vid Flakavägen och sträcker sig
ca 1.500 meter mot norr. Totalt är skiftet ca 23.08 ha stort.
Invid Flakavägen finns yngre skogsbestånd i god utveckling.
Härefter följer ett för något år sedan slutavverkat område som förnyats med god utveckling på plantbeståndet. Norr om detta område finns yngre tallskog (ca 20 – 25 år) i god tillväxt.
Skiftet korsas av skogsbilväg.
En markering utvisande förekomst av fornlämning finns angivet på kartan.
Vardera lägenheter har andel i vissa samfällda land- och vattenområden.

Lemqvist lägenhet RNo 8:57 förblir stomlägenhet varför lantmäteriförrättning för skifte II inte erfordras.

 

Skifte III. Åker- och betesskifte om ca 2,02 ha från Lemqvist lägenhet RNo 8:57.

Åkermarken om ca 1,0 ha är utarrenderad och i produktion. Legotiden sträcker sig fram till utgången av 2019. Gårdsstödet innehas av arrendetagaren och utgör inte beståndsdel i försäljningen.
Området som är beläget norr om Flakavägen har ett vackert läge och kan även utgöra tomtområde för bebyggande.

Har inte andel i samfällda.
Köpare svarar för lantmäterikostnader.

ALLMÄN INFORMATION

Ettvart skifte överlåts i sitt befintligt skick.
Ovan angivna arealer är mätta från karta varför någon mindre avvikelse i angiven areal kan förekomma efter slutligt lantmäteri.

Då köpare blivit utsedd upprättas köpebrev inom 14 dagar och i samband med köpebrevets undertecknande skall köpesumman i sin helhet betalas.

ANBUDSFÖRFARANDE

På ettvart av de tre skiftena motses slutna skriftliga anbud vilka skall lämnas till Mäklarhuset Åland Ab, Skarpansvägen 29 B i Mariehamn senast fredagen den 02 juni 2017 inom kontorstid ( anbud per e-post godtas icke ).

Säljarna förbehåller sig i alla avseenden fritt rätten att besluta om att anta eller förkasta givna anbud samt även rätten att besluta om auktionsförfarande mellan anbudsgivare.

Anbudsblankett som kan användas biläggs prospektet men även egen formulering kan tillämpas.

 

Fakta

Kommun: Lemland
Fastighetsbeteckning: 417-404-8-35, 417-404-8-57, 417-404-8-31
Tomtareal: Total area om ca 33,45 ha
Gravationer: Försäljningarna sker i alla avseenden fria från gravationer för gäld (skuldfria).
Kostnader: Köpare svarar för kostnaderna för köpebrevs upprättande ( 250 € ), offentliga köpvittnets bestyrkande ( 120 € ), lagfartens utverkande, utgående överlåtelseskatt samt för lantmäterikostnader där sådan erfordras.
Anbud: På ettvart av de tre skiftena motses slutna skriftliga anbud vilka skall lämnas till Mäklarhuset Åland Ab.

Karta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!