Markområde på Möckelö

Objektet har stängt

Markområde med fastställd byggnadsplan för 15 egnahemshustomter utbjuds mot anbud.

ALLMÄNT

Markägaren har med Jomala kommun ingått avtal om rätt att detaljplanera området. Detaljplanen som nu är fastställd ger utrymme för 15 st egnahemstomter, gator och parkområden.

Egnahemstomterna har samtliga en byggnadsrätt om 240 m² i 1 2/3 plan och taken skall utformas som sadeltak. Dessutom får garage om 45 m² och förråd om 20 m² uppföras.

Då planområdets infrastruktur byggts ut är det upp till markägaren att om så önskas sälja ut tomterna på den öppna marknaden eller på egen hand bebygga dem. Försäljning, tomtpris eller utbyggnad av tomtområde är icke tidsbestämd utan upp till tomtens ägare att besluta.

 

OMRÅDET

Området består av skogs– och ängsmark och är nu avverkat till så kallad parkställning med inslag av glest bestånd av barr– och lövträd. Området är beläget intill befintlig egnahemsbebyggelse och inom närområdet finns nybyggda planområdet Möckelö Strand.

 

AREAL:
Planområdet är ca 7,7 ha stort i sin helhet varav markägaren i samband med undertecknandet av markanvändningsavtal överlåtit parkområden om ca 3,32 ha och gatu– och serviceområden om ca 13.200 m² till Jomala kommun varför det område som överlåts således är ca 3,06 ha.

 

ANBUD

Området överlåts i sitt nu befintliga skick. Det ankommer på anbudsgivaren att ombesörja och bekosta detaljplanens förverkligande varför det är skäl att bekanta sig med ”Avtal om markanvändning och överlåtelse av fast egendom” vilket ingår som bilaga i detta prospekt.

På detaljplanområdet från Pellas lägenhet RNo 3:50, Möckelö, Jomala motses slutna skriftliga anbud vilka senast den 21 juni 2018 inom kontorstid skall inlämnas till Mäklarhuset Åland Ab:s kontor vid Strandgatan 29 B i Mariehamn.

 

FÖRBEHÅLL

Säljarna förbehåller sig rätten att fritt besluta om att anta eller förkasta givna anbud samt även rätt att anordna auktion mellan anbudsgivare.

 

MARKÄGARENS ÅTAGANDEN

Det ankommer på markägaren att planera, bygga och bekosta:

· Gator

· Flyttning och ombyggnation av Hamnskärsvägen inklusive erhållande av anslutningstillstånd från väghållaren ÅLR

· För gång– och cykeltrafik reserverad gata

· För gång– och cykel reserverad del av område upp till Möckelövägen inklusive erhållande av anslutningstillstånd från väghållaren ÅLR

· Vägbelysningsanordningar

· Gatunamnsskyltar

· Lekplats inom PL-område

· Anläggandet av en trädrad enligt detaljplanen

· Anläggandet av vatten– och avloppsledningsnät inom planområdet med anslutning till kommunens befintliga vatten– och avloppsledningsnät

· Flyttning av eventuella ledningar och anordningar inom området

 

TIDSPLAN

Gator, gång och cykelvägar, allmänna områden samt vatten– och avloppsförsörjningen skall vara färdigställda inom 18 månader från det byggnationen påbörjats.
Markägaren skall även senast 31 december 2026 ha slutfört byggandet av gator, flyttning och ombyggnad av Hamnskärsvägen etc.

 

MARKANVÄNDNINGSAVTAL

Det markanvändningsavtal som reglerar planområdets utbyggnad vilket markägaren ingått med Jomala kommun bifogas detta försäljningsprospekt, intressenterna till kännedom och efterföljande.

Fakta

Kommun: Jomala
Fastighetsbeteckning: Del av Pellas lägenhet 3:50, Möckelö, Jomala. (170-420-3-50)
Areal: Ca 3,06 ha
Byggnadsrätt/utnyttjad: Samtliga tomter har en byggnadsrätt om 240 m².
Typ: Markområde med egnahemshustomter.
Samfällda områden: Ingen andel.
Gravationer: Området överlåts på säljarnas ansvar fritt från gravationer för gäld.
Kostnader: Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande, offentliga köpvittnets bestrykande, lagfartens utverkande, utgående överlåtelseskatt samt för lantmäterikostnader.

Karta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!