Holmen Långholm i Långbergsöda

Holme om ca 4,8 hektar i s.k. Skepphusviken i Långbergsöda.

 

BESKRIVNING

Ett outbrutet område underlydande Södergård 2:10 i Långbergsöda, Saltvik.

Området utgör hela holmen Långholm i s.k. Skepphusviken i Långbergsöda och är belägen strax nordost om Orrdalsklint.

Holmen är ca 4,8 hektar stor och till sin karaktär bestående av skogbundet impediment. Stränderna domineras av klippor och berg, där de nordöstra delarna utgör brantare partier och i övrigt mer vistelsevänliga, slätare partier.
Den västra sidan av holmen utgör i huvudsak låglänta vassbevuxna stränder. Den västra sidan avgränsas mot fasta land med ett ca 80 meter brett sund som erbjuder lugna hamnplatser. Vattendjupet kring holmen är mycket god.

Det ankommer på köpare att själv försörja båtplats på fasta land. 

Fakta

Kommun: Saltvik
Fastighetsbeteckning: Outbrutet område från Södergård 2:10 (736-420-2-10).
Areal: ca 4,8 ha
Samfällda områden: Finns ej.
Gravationer: Överlåts fri från gravationer.
Kostnader: Köpare står för kostnaderna för köpebrev (250 €), köpvittnesarvode (120 €), överlåtelseskatt 4 % av köpesumman samt lagfartskostnader och lantmäteriförrättningskostnader.
Utgångspris: 70 000€

Karta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!