Godby service - Servicestation och fastighet i Godby, Finström

Godby service är ledande inom bränsleförsäljning och biltvätt utanför Mariehamn med en bred och trogen kundgrupp och deras fastighet och verksamhet bjuds nu ut till försäljning. Prisuppgifter och övrig information tillhandahålls av mäklaren.

BESKRIVNING

Godby service är en mycket väl inarbetad bilservicestation som verkar i egen fastighet i centrum av Godby sedan 1970-talet. Servicestationen tillhandahåller försäljning av bränsle, biltillbehör, minilivs, café, service– och däckverkstad samt tvätthall med öppethållningstid mellan 07:00-22:00 på vardagar.

 

FASTIGHETEN

Verksamheten bedrivs av driftsbolaget Servicekompaniet Åland Ab på fastigheten Snäckan lägenhet RNo 5:100, Godby. Finström.

Fastigheten är 4 130 m2 stor och är belägen inom detaljplanelagt område betecknat BM (tidigare beteckning för bilverkstad) och delvis även AF (affärstomt). Fastigheten har brutet e-tal, huvudsakligen 0,4 men delvis även 0,35 vilket ger tomten en byggnadsrätt om ca 1 585 m². Fastigheten har således goda exploateringsförutsättningar då en betydande icke utnyttjad byggnadsrätt kvarstår.

Försäljnings– och verkstadsbyggnaden är 300 m² stor. Byggnaden är uppförd som ett platsbygge i lösvirkeskonstruktioner med år 2016 förnyad fasadklädning och ett yttertak klätt med asfaltfilt. Lokalen har stora fönster som ger god exponering. Byggnaden uppvärms med vattenburen centralvärme från egen oljepanna och i kundrummen finns komfortkyla installerad.

Byggnaden inrymmer butik med anslutande köksavdelning, förrådsutrymmen kylrum, kafferum, personalutrymmen, pannrum, mindre kontor, varulager, verkstadshall med mindre kontor samt tvätthall med automattvätt. I direkt anslutning till butiken finns terrass.

Verkstaden och tvätthallen är försedda med höga portar som ger möjlighet till inkörning även med relativt höga fordon. I anslutning till tvätthallen finns luft– och vattenskåp.

Inom fastigheten finns 5 stycken under jord belägna bränslecisterner. Av dessa är 2 avsedda för bensin och rymmer 15 m3 samt 2 för diesel och 1 för brännolja vilka alla rymmer 8 m3 bränsle. Cisternerna är enkelväggade och plastade och är nyligen besiktade samt godkända och då förrättades även markundersökning och provtryckning vilket allt utföll positivt.

Inom fastigheten finns 4 stycken automatiserade bränslepumpar varar 3 stycken av dem är belägna under skyddstak med belysning. Samtliga är förnyade under de senaste 9 åren och de är i gott skick. En av dem är öppen dygnet runt.

Fastigheten uppfyller myndigheternas krav vad gäller oljeavskiljning för verkstad och tvätthall.

Gårdsplanen runt servicebyggnaden är asfalterad och så sent som sommaren 2018 förnyades asfaltsbeläggningen runt bränslepumpar och entré. En del av fastighetens södra sida är grusbelagd. Separat finns en sluten lager-container som används som däck-lagerhotell. Inom den stora tomten finns goda uppställnings– och utställningsförutsättningar.
ANM. En del av kundparkeringen mot Getavägen är belägen på arrendemark från kommunen.

Byggnaden är i gott skick och ägarna anser att den väl tillgodoser det behov som verksamheten efterfrågar.

 

FÖRSÄLJNINGS-, SERVICE- OCH VERKSTADSVERKSAMHETEN

 

Godby service är ledande inom bränsleförsäljning, serviceverkstad, och biltvätt utanför Mariehamn med en bred och trogen kundgrupp. Företaget har ett väl utvecklat samarbete med St1-gruppen vilka meddelat att de ser fram emot samarbete med en ny företagare.. Samarbetet löper enligt tidsbundna avtal mellan företagaren och St1 Avtalstiden är vanligen 3 år.

Servicestationen säljer bränsle, biltillbehör, minilivs samt snacks och tillhandahåller cafeteria med kaffeservering och lätta maträtter. De driver även en verkstad för exempelvis servicearbeten och däckbyten. Tvätten tillhandahåller biltvätt i automat.

Verksamhetens omsättning år 2017 var ca 3 713 000 € och verksamheten lämnar ett positivt rörelseresultat.

Personalstyrkan uppgår till 7 heltidstjänster med förstärkning under högsäsong. Samtliga externt anställdas arbetsavtal är i kraft och inga uppsägningar har aktualiserats av arbetsgivaren.

Som beståndsdelar i försäljningen ingår exempelvis kassa– och alarmsystem, kameraövervakning, samtlig butiksinredning, köksinredning med kylar, frysar, grillar och glassmaskin. Varulagret överlåts mot skild inventering.

I verkstaden finns kompressor, billyft, däckmaskin, balanseringsmaskin, lagercontainer, pejlingssystem för bränsletankar, luft– och gasskåp och diverse verktyg.

 

ÖVRIGT:

Verksamheten och fastigheten kan övertas enligt överenskommelse. På köpares framställan kan fastigheten och försäljningsverksamheten överlåtas separat från varandra.

Försäljningen sker på säljarnas ansvar fritt från gravationer.

Köparen svarar för kostnader för köpebrevets upprättande (250 €), det offentliga köpvittnets arvode (120 €), utgående överlåtelseskatt på fastigheten (4 % av köpesumman) samt för kostnader för lagfartens utverkande.

 

 

För ytterligare upplysningar kan mäklare Roger Karlsson vid Mäklarhuset Åland kontaktas. Roger tillhandahåller prospekt med beskrivningar, inventarieförteckningar samt bokslutshandlingar för driftsbolaget.

Han ordnar även förevisningstillfällen för intressenter och tillhandahåller uppgifter om köpesummor och övriga villkor för en försäljnings genomförande.

 

Fakta

Kommun: Finström
Fastighetsbeteckning: Fastigheten Snäckan lägenhet RNo 5:100, Godby. Finström (60-408-5-100)
Planesituation: Detaljplanelagt område betecknat BM (tidigare beteckning för bilverkstad) och delvis även AF (affärstomt).
Tomtareal: 4 130 m²
Våningsyta: Ca 300 m²
Byggnadsmaterial: Platsbygge i lösvirkeskonstruktioner
Värmesystem: Vattenburen centralvärme från egen oljepanna
Gravationer: Överlåts fritt från gravationer
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kostnader: Köparen svarar för köpebrevets upprättande (250 €), det offentliga köpvittnets arvode (120 €), utgående överlåtelseskatt på fastigheten (4 % av köpesumman) samt för kostnader för lagfartens utverkande.
Anbud: Prisuppgifter tillhandahålls av mäklaren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!