Åkermark i Byttböle/Boda, Hammarland

Ca 23 hektar digiterad åkermark fördelat på fyra anbudsområden i Byttböle/boda i Hammarland.

SKIFTESBESKRIVNING 

Anbudsområde 1 är ett ca 9,3 hektar stort område utgörande två skiften med en total digiterad åkerareal om ca 8,69 hektar. Den äldre ladubyggnaden som är belägen på skiftet tillhör grannfastigheten och ingår således inte i försäljningen. Vägrätter erhålls till den nordvästra åkern, samt de södra åkrarna. I övrigt ansluter åkermarken i norr mot kommunal väg. Åkermarken är täckdikad.
Beteckning: Ett outbrutet område om ca 4,7 hektar underlydande Södergård RNr. 1:9 i Byttböle by, samt ett ca 3,5 hektar stort, outbrutet område underlydande  Nygård RNr. 2:7 i Boda by, båda i Hammarlands kommun. Beteckningar: 76-405-1-9, 76-401-2-7.

Anbudsområde 2 är ett ca 10,8 hektar stort område, som med undantag av ett ca 300 m² skifte på västra sidan om den kommunala vägen utgör ett sammanhängande område med ca 9,88 hektar digiterad åkerareal. Åkermarken angränsar i nordväst och söder till kommunal väg. Åkermarken är täckdikad.
Beteckning: ett outbrutet område om ca 8,15 hektar underlydande Södergård RNr. 1:9 Byttböle by samt hela fastigheten Maren RNr. 1:9 i Boda by, båda i Hammarlands kommun. Beteckningar: 76-405-1-9, 76-401-1-9.

Anbudsområde 3 utgör två skiften om ca 1,4 respektive 0,4 hektar med en digiterad åkerareal om ca 1,26 hektar respektive 0,37 hektar. Skiftena angränsar till väg. Åkermarken är täckdikad.
Beteckning: ett outbrutet område om ca 1,9 hektar underlydande Nedergård RNr. 2:9 Byttböle by i Hammarlands kommun. Beteckning: 76-405-2-9.

Anbudsområde 4 utgör ett område om ca 3,4 hektar utgörande två åkerskiften med en sammanlag, digiterad åkerareal om ca 2,02 hektar. Väg leder genom området och åkermarken är täckdikad.
Beteckning: ett outbrutet område om ca 3,4 hektar underlydande Södergård RNr. 1:9 Byttböle by, Hammarlands kommun. Beteckning: 76-405-1-9.

 

ALLMÄNT

  • Skiftenas ungefärliga gränser framgår av bilagda kartskisser. Skiftenas arealer skall ses som riktgivande på grund av mätmetoden. Slutlig areal fastställs vid lantmäteriförrättning. 
  • Samtliga skiften erhåller vägrätt över moderfastigheten alternativt förenligt med moderfastighetens andel av befintliga vägar fram till respektive skifte. 
  • Samtlig åkermark är utarrenderad fram till 31.12.2023 för ett årligt arrende om 710 €/hektar (totalt 16 805 euro/år). 
  • Samtliga åkerskiften är stödberättigade och innehas idag av arrendatorn. 
  • Andelar i samfällda land– och vattenområden medföljer inte försäljningen.
  • Kopia på dikningsplan erhålles på begäran av mäklaren.

OBS! Gårdsområde om c 2,6 hektar jämte bostadshus, lillstuga, härbre, jordkällare, lider och maskinhall inklusive ca 0,4 hektar åker (åkern utarrenderad enligt ovan) erbjuds till salu om köpare önskar förvärva mer komplett lantbruksfastighet. Gårdsområdet försäljs enbart tillsammans med i försäljningen erbjudet åkerskifte och ej enskilt. För mer information kontakta mäklaren. Gårdsområde jämte byggnader planeras i annat fall att försäljas enskilt under våren 2019.

 

ANBUD 

På ettvart skifte motses slutna skriftliga anbud vilka senast fredagen den 29 mars 2019 kl. 16:00 skall in-lämnas till Mäklarhuset Åland Ab, Skarpansvägen 29. Anbudsblankett ingår som bilaga i prospektet. Anbud lämnade per e-post, sms eller fax beaktas icke. 
Säljaren förbehåller sig fritt rätten att besluta om att anta eller förkasta inlämnade anbud samt även rätt att anordna auktionstillfälle mellan anbudsgivare. Med godkänd köpare upprättas köpebrev på Mäklarhuset Åland Ab och köpesumman erläggs enligt villkoren i köpebrevet. 
 

Fakta

Kommun: Hammarland
Fastighetsbeteckning: 76-405-1-9, 76-405-2-9, 76-401-1-9, 76-401-2-7
Samfällda områden: Medföljer inte.
Gravationer: Överlåts fri från gravationer.
Tillträde: Äganderätten övergår efter betalning, köpare övertar befintligt arrendeavtal. Åkermarken är utarrenderad till 31.12.2023
Visning: Enligt överenskommelse
Kostnader: Köparen svarar för köpebrevets upprättande (250 euro) offentliga köpvittnets arvode (120 euro), kostnader för utverkande av lagfart, utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt för lantmäteriförrättningskostnader för områdenas utbrytning.
Anbud: På ettvart skifte motses slutna skriftliga anbud vilka senast fredagen den 29 mars 2019 kl. 16:00 skall in-lämnas till Mäklarhuset Åland Ab, Skarpansvägen 29. Anbudsblankett ingår som bilaga i prospektet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!